Dodání zboží

Kupující si může zvolit způsob dodání při potvrzování objednávky v objednávkovém formuláři.

Zboží se dodává na dobírku u České pošty nebo osobním převzetím.

Zboží se odesílá kupujícímu, co nejrychleji to je jen možné, nejdříve však den následující po přijetí objednávky, pokud je zboží skladem. Prodávající není odpovědný za prodloužení expediční lhůty způsobené Českou poštou, a. s.

Odesláním zboží zaniká zodpovědnost prodávajícího za případné vzniklé škody.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi na adresu, kterou kupující uvedl při registraci v systému www.sunofhope.cz jako místo doručení. Při platbě převodem z účtu se dodávka zboží uskutečňuje výhradně až po připsání celkové částky včetně poštovného na bankovní účet prodávajícího, který je výše uvedený. Jestli si kupující opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti anebo důvodu o kterém prodávajícího předem neinformoval, zboží mu bude po telefonickém kontaktu zasláno na jeho náklady.

Dodávka se uskutečňuje na vlastní riziko kupujícího. Jakmile prodávající odevzdá zboží některé dopravní společnosti, přechází riziko na kupujícího. Platí to i pro dodávky peněžních prostředků. Dodávka se uskutečňuje na uvedenou adresu kupujícího. Za předpokladu že kupující je spotřebitel, riziko případného zániku anebo znehodnocení stavu prodané věci, i při zásilkovém prodeji, přechází na kupujícího až při přebrání věci.

Je povinností kupujícího anebo jím pověřené osoby ihned po převzetí zboží zjistit případné škody. Kupující si zboží musí vizuálně zkontrolovat. Zjištěné škody musí být bezodkladně e-mailem, telefonicky nebo písemně oznámeny. Poškození obalu zásilky si musí kupující nechat potvrdit od přepravní společnosti při přebrání zásilky.

Kupující má nárok zboží nepřebrat tehdy, když je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobeno přepravou, anebo když je jeho obsah neúplný.

Oznámení o dodací lhůtě jsou v zásadě nezávazné, závazné jsou jenom tehdy když byla písemně dohodnuta určitá dodací lhůta.

Náhrady škody vůči prodávajícímu jsou kvůli nesplnění anebo zmeškání vyloučeny, pokud není dokázán úmysl anebo hrubá nedbalost.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží včetně poštovného kupujícím.